Předbělohorská rekatolizace v českých zemích

Předbělohorská rekatolizace v českých zemích

  • Čas:Čas: Od 17:00

– sv. Jan Sarkander v kontextu své doby.

Společnost českých zemí byla na přelomu 16. a 17. století poznamenaná výraznou polarizací mezi jednotlivými konfesemi. Většinoví stoupenci reformačních náboženských směrů museli čelit intenzivnímu tlaku katolíků, kteří dokázali po skončeném tridentském koncilu konsolidovat svoje síly. Příběh Jana Sarkandera je třeba chápat v kontextu této doby a jejích proměn.

Přednáší: PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
archivář Moravského zemského archivu v Brně a vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd, dlouhodobě se zabývá církevními a řádovými dějinami raného novověku