Knihovní řád

Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny Holešov

I. Základní ustanovení

Čl.1 Právní zakotvení

1. V souladu se Zřizovací listinou Městského kulturního střediska Holešov ze dne 1. ledna 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon (dále jen KZ) vydáváme tento Knihovní řád (dále KŘ) Městské knihovny v Holešově.

2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl.2 Poslání a činnost knihovny

1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12, KZ.

2. Posláním knihovny je
a) Knihovna poskytuje svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek a dalších informačních pramenů, dále poskytuje uživatelům služby v návaznosti na knihovní fond. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odbornévzdělání občanů.
b) Knihovna poskytuje své služby v Městské knihovně Holešov, nám. Dr. E. Beneše č. 17, v městských pobočkách a místních knihovnách, které jsou centrálně napojeny na rozpočet knihovny.

ČL.3 VEŘEJNÉ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:
aa) půjčování v budově knihovny (do studovny) – prezenční půjčování,
ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
b) meziknihovní služby:
ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
bb) mezinárodní meziknihovní služby,
c) reprografické a jiné kopírovací služby:
d) informační služby:
da) poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
db) bibliograficko-informační služba-informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,
dc) lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
dd) přístup do bází dat lokálních i na síti,
de) přístup na internet,
df) konzultační služba,
e) elektronické služby,
f) propagační služby:
ga) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,
gb) vydávání seznamů větších celků knihovního fondu,
gc) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,
gd) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,
ge) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,
gf) WWW stránky knihovny,
gg) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,
gh) audiovizuální programy,

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky (za tuto úhradu skutečně vynaložených nákladů) může být vyžádána i finanční záloha.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

ČL.4 REGISTRACE UŽIVATELE

Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas).

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. Poučení o nakládání s osobními údaji čtenářů, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,
b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele:
aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, pohlaví čtenáře, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách).
ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR nebo cestovního pasu,
ad) knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil. Základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je datum narození,
b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
ba) akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),
c) podpis zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá,

6. Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia,
b) údaje služební:
ba) údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,
bb) údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
c) údaje účetní:
ca) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel – Poučení o ochraněosobních údajů čtenářů (příloha KŘ).

Čl.5 Registrace elektronického uživatele/Uživatelské konto

1. Uživatelským kontem je míněn heslem chráněný prostor (adresář) na WWW serveru knihovny, zřízený na základě smlouvy mezi knihovnou a uživatelem (mj. za účelem autorsko-právní ochrany dokumentů a ochrany uživatele při zpřístupnění výsledků). Tento adresář je dostupný pouze po zadání přístupového hesla uživatele. Hlavní stránka uživatelského konta obsahuje nabídku poskytovaných služeb, informace o aktuálním stavu finančního konta, odkaz na přehled vyúčtování dosud poskytnutých služeb.

2. Zájemce o poskytování elektronických služeb požádá knihovnu a to osobně o zřízení uživatelského konta. Po jeho zřízení složí na své finanční konto finanční částku v Kč, ze které je odečten poplatek za založení uživatelského konta (viz ceník). Následně bude moci využívat služby (bezplatné i za úhradu) poskytované prostřednictvím uživatelských kont.

3. Knihovna založí uživatelské konto po předložení 2 exemplářů Smlouvy o užívání adresáře.

4. Po zřízení konta v knihovně je uživateli ES vrácen 1 exemplář smlouvy podepsaný zplnomocněným zástupcem knihovny a zároveň uživatel ES obdrží identifikační číslo konta, přístupové jméno a heslo, pravidla.

5. Uživatelské konto smí být využíváno pouze uživatelem ES, na jehož žádost bylo založeno. Jeden uživatel ES může mít vystaveno pouze jedno uživatelské konto.

6. Finanční hotovost lze na konto poukázat osobně v knihovně platbou v hotovosti.

Čl.6 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

Uživatelé jsou povinni:
hlásit knihovně ihned změnu jména a bydliště
okamžitě hlásit ztrátu čtenářského průkazu
prokázat na požádání svou totožnost
hlásit onemocnění infekční chorobou a zabezpečit dezinfekci knih
při vstupu do knihovny odložit svrchní oděv a zavazadla v šatně (v uzamykatelných skříňkách)
3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

Čl.7 Pokyny pro uživatele elektronických služeb

1. Služby poskytované prostřednictvím uživatelských kont:

a) služby jsou zpravidla objednávány WWW formulářem z uživatelského konta a hrazeny z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě,
b) kopie dodávané elektronickou cestou:
ba) uživatel ES si objedná prostřednictvím WWW formuláře přístupného ze svého uživatelského konta kopie z dokumentů z fondu knihovny, tj. z knihovních dokumentů (dále jen dokument) nebo z dokumentů získaných z jiných knihoven a institucí prostřednictvím meziknihovních služeb,
d) reprografické kopie:
da) uživatel ES si objedná prostřednictvím WWW formuláře přístupného ze svého uživatelského konta xerokopie z dokumentů z fondu knihovny,
e) výpůjčky a kopie ze zahraničí:
ea) uživatel ES si objedná prostřednictvím WWW formuláře přístupného ze svého uživatelského konta výpůjčky nebo kopie dokumentů získaných ze zahraničních knihoven a institucí prostřednictvím meziknihovních služeb,
f) všechna takto získaná data může uživatel ES využívat pouze pro vlastní potřebu v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb.,
g) po vyřízení požadované služby je automaticky z finančního konta odečten stanovený poplatek, informaci o provedené úhradě získá uživatel na hlavní stránce svého uživatelského konta,
h) je-li finanční konto vyčerpáno, poskytování placených služeb se automaticky zastavuje.

2. Práva a povinnosti knihovny:

a) knihovna vyvine odpovídající úsilí, aby v řádném termínu službu zajistila. Nebude-li schopna službu poskytnout ve stanoveném termínu, uživatele ES o tom včas informuje uvedením této informace na hlavní stránce jeho uživatelského konta včetně udání závažných důvodů, které brání v poskytnutí objednané služby. Zároveň je uživatel ES dotázán, zda objednávka i nadále platí a po jakou dobu má o službu zájem,
b) vznikne-li knihovně důvodné podezření ze zneužití konta či hlásí-li to uživatel ES sám, vyvine knihovna odpovídající úsilí, aby dalšímu používání uživatelského konta neprodleně zabránila,
c) pokud uživatel ES nedodrží podmínky smlouvy o užívání adresáře, nenese knihovna žádnou odpovědnost za případné finanční ztráty uživatele ES a může uživateli ES pozastavit možnost využívání služeb bez nároku na odškodnění až do doby, kdy bude obnoven stav odpovídající těmto podmínkám. Knihovna je v těchto případech oprávněna žádat náhradu takto vzniklých nákladů (např. manipulační poplatky za zrušení konta) a v závažných případech může odmítnout žádost o znovuzřízení konta,
d) knihovna je povinna na požádání a za stanovený poplatek vyhotovit přehled čerpání z konta uživatele ES za určité období. Přehled čerpání konta postihuje roční období, starší údaje je knihovna povinna na požádání a za stanovený poplatek vyhledat ve svých archivech (viz ceník),
e) knihovna je povinna v dohodnutém termínu, nejdéle však do 30 dnů od doručení písemné žádosti uživatele ES, bezplatně zrušit konto a za stanovený manipulační poplatek vrátit nevyčerpanou hotovost.

3. Práva a povinnosti uživatele ES:

a) uživatel ES je oprávněn využívat uživatelské konto knihovny za podmínek dohodnutých ve Smlouvě o užívání adresáře. Uživatel ES se zavazuje, že neposkytne přístupové heslo svého uživatelského konta další osobě. Poruší-li tento zákaz, odpovídá za veškerou škodu, která tím vznikne,
b) uživatel ES se zavazuje nakládat s daty získanými prostřednictvím služeb knihovny v souladu s autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Uživatel nedostává žádná užívací práva kromě nevýlučného oprávnění nakládat se získanými rozmnoženinami děl pouze pro vlastní osobní potřebu, tj. např. pro potřebu studia, zájmovou činnost aj., nikoli však pro plnění pracovních úkolů, pro podnikání a jiné hospodářské účely, s výjimkou, kdy uživatelem je nevýdělečná knihovna, školské zařízení nebo archiv, využívající tuto službu pro osobní potřebu svého koncového uživatele - fyzickou osobu,
c) uživatel ES nese výlučnou odpovědnost za porušení autorského zákona a je si vědom všech možných důsledků takového protiprávního jednání,
d) uživatel ES je povinen okamžitě ohlásit podezření či jakýkoliv pokus o zneužití svého konta,
e) uživatel ES je oprávněn reklamovat poskytnutou službu, pokud nedojde
k nápravě v požadované kvalitě, rozsahu a stanovené lhůtě. Knihovna je povinna za reklamovanou službu vrátit finanční částku, která byla odečtena
z uživatelského konta za tuto službu.

Čl.8 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

2. Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele,
b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

5. Uživatel se nesmí:

a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

7. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

8. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

III. Výpůjční řád

Čl.9 Způsoby půjčování

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání , případně po objednání uživatelem on-line. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné pro jejich uložení do počítačové báze.

2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl.10 Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
a) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
b) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
c) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

Čl.11 Počet půjčených svazků

1. Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, děti 5 svazků.

Čl.12 Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2. Uživatel může podávat objednávky on line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem.

3. Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou, faxem) požádat o objednání až 10 svazků..

4. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

5. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl.13 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování je u knih zpravidla 31 dnů.

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena dvakrát o 31 dnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl.14 Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.15 Ručení za vypůjčený dokument

1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl.16 Obecná ustanovení o půjčování

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl.17 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení (MVS, MMVS). Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (poplatek za upomínku).

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.18 Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách

Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty z knihovních fondů knihovny.

Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy.

Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Uživatel může studovat ve studovnách dokumenty, která si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.

Čl.19 Přístup do studoven

1. Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele.

2. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. v šatně knihovny (v uzamykatelných skříňkách).

3. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků knihovny.

Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.

Čl.20 Meziknihovní služby

1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl.21 Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl.22 Půjčování na výstavy

1. Smlouva mezi pořadateli výstav a knihovnou stanoví podmínky pro výběr, půjčení, bezpečnost a pojištění knihovních fondů knihovny během přípravy, pořádání a likvidace výstavy.

2. Podle podílu knihovny na množství exponátů a na celkovém pojetí výstavy si může knihovna vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel výstavy.

Výpůjční lhůta u exponátů půjčovaných na výstavy zahrnuje dobu trvání výstavy plus deset dnů, pokud nestanoví smlouva mezi pořadatelem výstavy a knihovnou jinak.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.23 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.24 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,
b) od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny,

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou,
b) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele,
c) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

3. Ztráta průkazu uživatele:

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl.25 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: ”Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
ca) cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,
cb) cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4. Při náhradě podle bodů a - c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.

5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl.26 Výjimky z Knihovního řádu

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl.27 Doplňky Knihovního řádu

Nedílnou součástí KŘ jsou další přílohy.

Ruší se Knihovní řád ze dne 1. ledna 1993.
Čl.28 Účinnost Knihovního řádu

1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.

Přílohy Knihovního řádu

Čl.29 Seznam příloh :

Příloha č. 1 Ceník placených služeb a poplatků knihovny.

Příloha č. 2 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů.

Příloha č. 3 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Holešov

Provoz internetu:

1. Registrovaný uživatel je povinen před začátkem práce s internetem předložit platný čtenářský průkaz. Neregistrovaný uživatel uhradí jednorázový poplatek dle Ceníku.

2. Každý uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád včetně všech jeho příloh a dbát pokynů pracovnic knihovny. Při porušení podmínek Knihovního řádu může být uživatel vykázán z prostor knihovny. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za služby tím nezaniká.

3. U jedné stanice může pracovat pouze jeden uživatel, ve výjimečných případech se souhlasem obsluhy uživatelé dva. Není dovoleno svévolně měnit přidělené místo k přístupu na internet a přesedat si mezi stanicemi.

4. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, nerušit a neobtěžovat ostatní uživatele a zachovávat základní etické a hygienické normy a pravidla slušného chování. Je zakázáno jíst, pít, kouřit a používat mobilní telefon.

5. Použití internetu je časově omezeno, a to na dobu maximálně 30 minut denně. Dle zájmu uživatelů je možné dobu prodloužit. Uživatel si sám sleduje dodržení dohodnutého času stráveného na internetu. Registrovaní uživatelé mají přednost před neregistrovanými.

6. Uživatel si může rezervovat (osobně nebo telefonicky) použití internetu na určitou hodinu. O době rezervace rozhoduje pracovnice knihovny. Doba prodlení je maximálně 5 minut, poté přichází na řadu další zájemce. Stejným způsobem lze rezervaci zrušit.

7. Uživatel musí ovládat základní principy práce s počítačovou sítí internet. Uživatelé pracují samostatně, pracovnice knihovny neposkytují školení. Pouze v mimořádných případech si uživatelé mohou domluvit individuální pomoc pro práci s internetem.

8. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Je zakázáno manipulovat s prostředím operačního systému, měnit nastavení programů, spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu, restartovat a vypínat počítač.

9. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout na tiskárně nebo uložit na vlastní výměnná paměťová zařízení USB Flash Disk. Práci s výměnným paměťovým zařízením si provádí uživatel sám, není poskytována pracovníkem knihovny. Knihovna neodpovídá za kompatibilitu a případnou nefunkčnost USB Flash Disků s nainstalovaným operačním systémem.

10. Je zakázáno používat vlastní CD, DVD.

11. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost.

12. Knihovna neodpovídá za ztrátu dokumentů uložených na lokálních discích počítačů.

13. Je zakázáno hrát počítačové hry a vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem, stránky propagující xenofobii, násilí nebo podněcující k užívání drog.

14. Knihovna neodpovídá za kvalitu a rychlost připojení k internetu. Uživatel je povinen nahlásit poruchu počítače nebo poruchu připojení k internetu.

Příloha č. 4 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Holešov

Půjčování čteček elektronických knih

1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou půjčovány v půjčovně pro dospělé v Městské knihovně Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17 (dále jen knihovna).

2. Absenčně jsou čtečky půjčovány na dobu 1 měsíce bez možnosti dalšího prodloužení.

3. Čtečku si může půjčit každý čtenář starší 15 let, který má platnou registraci s minimální dobou trvání 1 rok a nemá vůči knihovně žádné pohledávky.

4. Na jednu platnou registraci si je možné půjčit pouze jednu čtečku.

5. Při půjčování čtečky se vybírá vratná záloha ve výši 1 000,- Kč.

6. Výpůjčky čteček jsou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce (dále jen Smlouva) mezi čtenářem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.

7. Čtenář je povinen prokázat se při půjčování i vracení čtečky platným průkazem totožnosti.

8. Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle návodu.

9. Při půjčování a vracení je zkontrolována funkčnost čtečky. Čtečka je půjčována plně nabitá a při jejím vracení musí být také plně nabitá.

10. Čtečku vrací uživatel plně nabitou z důvodu kontroly funkčnosti a s vymazanými poznámkami. Při porušení této podmínky nebude čtečka převzata a uživatel musí čtečku připravit dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

11. Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem a Smlouvou.

12. V případě poškození nebo ztráty čtečky popř. jejího příslušenství, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle Smlouvy.

13. Součástí přílohy je Smlouva k jednotlivým druhům čteček pro absenční výpůjčku.

V Holešově 1. 10. 2014

Příloha č. 5 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Holešov

 Půjčování společenských her a elektronické Albi tužky

1.. Absenčně se půjčují společenské hry (dále jen hry) a elektronická Albi tužka (dále jen elektronická tužka) na 1 měsíc bez možnosti prodloužení a to pouze registrovaným čtenářům s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči knihovně.

2. Čtenářům mladším 15 let se hry a elektronická tužka půjčují oproti podpisu zákonného zástupce.

3. Při zapůjčení elektronické tužky se vybírá vratná záloha 500,- Kč.

4. Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.

5. Před zapůjčením je zkontrolována funkčnost elektronické tužky a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů.

6. Čtenář je povinen vrátit hry i elektronickou tužku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem.

7. Při vracení je zkontrolován obsah hry a funkčnost elektronické tužky.

8. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů her nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu. Stejný postup je i při poškození nebo ztrátě elektronické tužky.

9. Při ztrátě jednoho komponentu je nutné uhradit celou sadu.

V Holešově dne 1. 11. 2017